Buxing

Buxing (standen)

Jibengong:- Buxing

– Quan Fa
– Zhang Fa
– Tui Fa
– Zhou Fa

bing bù

kai bù